google-site-verification: google6b65434bb141e0ca.html

Pratik Eğitimin Verileceği İş Yerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin bu eğitimin verilmesine elverişliliğinin belirlenmesi ve denetlenmesi esaslannı düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –Bu Yönetmelik, 3308 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuatın uygulandığı işyerlerinden 507 sayılı Kanun’a tabi olanları kapsar.

Dayanak
Madde 3 –Bu Yönetmelik, 3741 sayılı Kanunla Değişik 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun Ek 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda, 3741 sayılı Kanun’un Ek 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörüldüğü üzere, 3308 sayılı Kanunla bütünlüğün korunması esastır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığı’nı,
Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu,
Federasyonlar: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Federasyonları’nı,
Birlik: İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’nı,
Oda: Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nı,
Kanun: 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nu,
İDDG: işyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarını,
BİDDG: Birlik İşiyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarını,
MIDDG : Merkez Işyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarını,

Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi : 507 sayılı Kanun uyarınca Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon bünyelerinde kurulan birimi ifade eder.

Bu Yönetmelikte geçen diğer kavram ve deyimlerin tanımında ve yorumlanmasında özellikle 3308 ve 507 sayılı Kanunlar ve bunlara ait diğer mevzuat esas alınır .

İKİNCİ BÖLÜM
İşyerlerinin Eğitimine Elverişliliği Esasları

Eğitime Katılan Kişiler , İş ve Donanım Bakımından İşyerlerinin Elverişliliği İlkesi
Madde 5 –
Pratik Meslek Eğitiminin yapıdığı işyerleri; burada yapılan işin ve bulunan donanımın türü, sayı ve kalitesi, işyeri sahibi usta öğreticilerde bulunması gereken nitelikler ve eğitimler ilgili personele isabet eden çırak sayısı bakımından bu eğitimin verilmesine elverişli olmalıdır.

İşyerlerinde yapılan iş ve bulunan donanımın tür, sayısı ve kalitesi bakımından eksik ve yetersiz olması halinde bu işyerinde pratik eğitim görenlerin eksik ve yetersiz kalan eğitimleri, uygun başka bir işyerinde veya işletmeler üstü bir eğitim merkezinde giderilmek zorundadır.

Donanım yeterliliğinin belirlenmesinde ilgili meslek dalı için geçerli çıraklık eğitim programı esas alınır. Ancak, yerel gelişmişlik düzeyi gözönüne alınarak bu standartlarda yapılabilecek değişikliklerle ilgili teklif İl Çıraklık ve meslek Eğitimi Kuruluna götürülür.

Kişisel ve Mesleksel Elverişlilik Şartları
Madde 6-Çırak eğitecek işyerlerinde çırakların eğitiminde sorumluluk alacak kişilerde aşağıda belirtilen kişisel ve mesleksel elverişlilik şartları aranır.

1) Kişiye İlişkin Elverişlilik Şartları
İşyeri sahibi, usta ve usta öğreticiler ile çırakların eğitiminde görev alan diğer kişilerin bu işe kişisel bakımdan elverişli sayılmaları için özellikle;
a) Çocukların ve gençlerin hukuken korunan maddi ve manevi kişilik varlıklarına yönelik bir haksız fiil ve suç işlememiş olmaları,
b) 3308 ve 507 sayılı Kanunlar ile buna ilişkin mevzuatı mükerreren veya ağır bir biçimde ihlal etmemiş olmaları,şartları aranır.

2) Mesleki Elverişlilik Ölçütleri

Mesleki bakımdan elverişli sayılmak için kişide;
a) Gereken düzeyde mesleksel bilgi ve beceriye sahip olunduğunun, “Ustalık Belgesi” veya görülen eşdeğer bir eğitime dayanarak alınan “İşyeri Açma Belgesi ” ile,
b) Gereken pedagojik formasyona sahip olunduğunun “Usta Öğreticilik Belgesi” ile kanıtlanması, şartları aranır.

Mesleki bakımdan elverişlilik şartlanna sahip olmayanlar veya bu şartlara sahip oldukları halde bizzat eğitimde bulunmayanlar, ancak hem kişisel hem mesleki bakımdan elverişli bir usta öğreticiyi görevlendirdikleri takdirde, çırak istihdam edebilirler.

Çıraklık Eğitimi Yapılabilirliği Açısından İşyerinin Sınıflandırılması
Madde 7- Çıraklık eğitimi yapılabilirliği açısından işyerleri üç sınıfa aynlır :
1. Çıraklık eğitimi yapılmayacak işyerleri :
Yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddelerindeki şartlan taşımayan işyerlerinde çıraklık eğitimi yapılamaz.
2. Çıraklık eğitimi yapılabilir işyerleri :
Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki şartlan taşıyan işyerlerinde çıraklık eğitimi yapılabilir.
3. Çıraklık eğitiminin şartlı yapılabildiği işyerleri :
Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartlan taşımakla beraber, 5 inci maddede öngörülen donanım ve iş çeşidi bakımından pratik eğitim programının tamamını verilebilecek durumda olmayan işyerleri, bu eksikliklerini, uygun başka bir işyerinde veya işletmeler üstü bir eğitim merkezinde gidermek kaydıyla çıraklık eğitimi yapabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerlerinin Pratik Eğitime Elverişliliğinin Denetimi ve Danışmanlık

Genel Denetim
Madde 8- 3308 sayılı Kanunun’un 41 inci maddesine dayanılarak çıkarılan “Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetimi Hakkında Yönetmelik”de öngörülen ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişlerince yapılmakta olan denetimler, 507 sayılı Kanun’a tabi işyerlerinin istisnasız hepsini kapsayacak şekilde ve kesintisiz olarak sürdürülür.

İşyeri Denetleme ve Danışma grupları
Madde 9 –507 sayılı Kanun’un uygulama alanı ve kapsamı ile sınırlı olmak üzere ”İşyeri Denetleme ve Danışma Gruplan” (İDDG) kurulur.

Kuruluş
Madde 10 –İşyeri Denetleme ve Danışma Grupları, 3308 sayılı Kanun’un Çıraklık Eğitimi Kapsamına alınmış illerden ve mesleklerden başlamak üzere Oda ve Birlik düzeyinde kurulur.

Odalarca çalışma bölgelerinde çıraklık eğitimi kapsamında alınmış meslek dallarında birer Işyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları kurulur.Odası bulunmayan meslek dallarında bu grubun gorevleri ilgili Bırlık bünyesınde Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplan (BİDDG)nca yerine getirilir. Gerekirse o meslek dalı için bir İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu’da kurulabilir.

Grupların üye sayısı, çalışma bölgesindeki iş hacmine göre, Grubun bağlı bulunduğu Oda Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışından seçilerek belirlenir. Odanın çalışma bölgesinde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde, bulunmaması halinde diğer mesleki eğitim kurumlarında görevli bir alan uzmanı gruba üye olarak katılır.

Oda bünyesinde kurulan ”Mesleki Eğitimi Danışmanlığı Birimi”nin büroları İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu’nun sekreterya görevini üstlenir.

Oda bünyesinde kurulan İşyeri Denetleme ve Danışma Gruplarının çalışmalarına rehberlik etmek, karşılaşacakları sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla Birlik bünyesinde bir Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) kurulur.

Birlik İşyeri denetleme ve Danışma Grupları,Grubun bağlı bulunduğu Birlik Başkanı ya da başkan yardımcısının başkanlığında, kapsam içindeki meslek dallarında kurulmuş bulunan odalarca belirlenecek en az üç üye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Çıraklık Eğitim Merkezlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısından veya Şube Müdüründen oluşur.

Birlik bünyesinde kurulan “Mesleki Eğitimi Danışmanlığı Birimi” nin büroları Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG)’nin sekreterya görevini üstlenir.
Oda ve Birlik bünyesinde kurulan İşyeri Denetleme ve Danışma Gruplarının çalışma esasları arasında birlik ve uyum sağlamak ve bunların karşılaşacakları sorunlara çözüm bularak yardımcı olmak amacıyla Ankara’da bir Merkezi İşyeri Denetleme ve Danışma Grubu (MİDDG) kurulur. Eğitim biriminin başkanlığı ile görevli Konfederasyon Genel Başkan Vekili Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (MİDDG)’nın başkanı olup, Grup Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul Üyeleri arasından seçeceği üç kişi ile meslek dalı bakımından 3308 sayılı Kanun kapsamına giren Federasyon yönetim Kurullarınca kendi üyeleri arasından görevlendirilecek birer üye ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdüründen veya görevlendireceği bir üyeden oluşur. Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu’nun sekreterya görevini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bünyesinde kurulan “Mesleki Eğitimi Danışmanlığı Birimi” büroları yerine getirir.

Oda İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu, Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu ve Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu üyelerinin yolluk ve huzur hakları ilgili teşkilat yönetim kurullarınca belirlenir.

Görevleri
Madde 11 –Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu, bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile 8 inci maddede adı geçen Yönetmeliğin l0 uncu maddesinde ve ”Çıraklık Eğitimi Yönetmeliği” nin özellikle 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27’nci ve 30 uncu maddelerinde belirtilen esasları bir Yönerge çerçevesinde birleştirir. Hazırlanan Yönerge teşkilata duyurulur. Oda ve Birlik mesleki Denetleme ve Danışma Grupları bu yönerge gereklerini yerine getirmek ile yükümlüdürler.

Odalar bünyesinde veya aynı görevi yapmak üzere Birlikler bünyesinde kurulan İşyeri Denetleme ve Danışma Grupları denetleme görevlerini yerine getirirken esas itibariyle birer danışma kurulu gibi çalışarak, 3308 sayılı kanun’un işletmelerde yapılmasını öngördüğü pratik meslek eğitiminin gereği gibi verilebilmesi için, alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yol gösterici ve yardımcı olurlar.

İşyeri Denetleme ve Danışma Grupları denetimlerinde karşılaştıkları ve rehberlik suretiyle gideremedikleri eksikleri ve kurallara aykırılıkları, disiplin kovuşturmasında bulunmaları amacıyla doğrudan çalışma bölgesi içinde bulundukları Birlik Disiplin Kurulu’na ve İl Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu’na bir raporla bildirirler.Kanunen suç sayılan fiilerin ihbarı hakkında ise genel hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 12 –Bu Yönetmelikte hükrne bağlanmayan hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyon’ca müştereken düzenlenir.

Madde 13 –Bu Yönetmelik gereğince teşekkül eden organlara Konfederasyon Yönetim Kurulu’nca gerekli görüldüğünde Yönetmelikte belirtilmemiş olan diğer ilgili kuruluşların temsilcileri de çağrılabilir.

Geçici Madde 1 –İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları kuruluncaya kadar veya imkanların yetersizliği nedeniyle kurulamadığı takdirde, bunlara ait tüm görevler Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerince yerine getirilir.

Yürürlük
Madde 14 –
Bu Yönetmeliğin Mali hükümleri, 1/1/1992 tarihinden itibaren,diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 –
Bu Yönetmelik hükümleri Sanayi ve Ticaret Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu Genel Başkanı tarafından birlikte yürütülür